Раздел
Вопросы и ответы [22]
Международные новости [62]
Деятельность [158]
Исследования и рекомендации [72]
Обжалование государственных закупок [602]
Связь и транспорт [55]


ПОСІБНИК З РОЗГЛЯДУ СКАРГ

20.05.2011

                                                             НТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

                                                                   ПОСІБНИК З РОЗГЛЯДУ СКАРГ


                                                                                      Вступ


1. Відповідно до частини 3 статті 8 Закону "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон), який вступив в дію з 31.07.2010, на Антимонопольний комітет України (надалі – Комітет) покладено функцію органу оскарження.

2. Комітетом, як органом оскарження, з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах державної закупівлі, створена Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія).

3. Колегія діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

4. З метою інформування всіх учасників та зацікавлених сторін прийняті Колегією рішення орган оскарження не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішень оприлюднює їх на своєму веб-порталі та забезпечує їх публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

5. Закон передбачає можливість існування паралельної системи розгляду скарг (згідно з абзацом першим частини 3 статті 18 Закону):

Скарги щодо рішень, дій чи бездіяльності замовника можуть подаватися спочатку до замовника. Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Проте, Скарга може бути подана одразу й до органу оскарження.


                                                                  Часові рамки подання скарги

Відповідно до абзацу першого частини 4 статті 18 Закону скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю.

Укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Слід зауважити, що у разі застосування скороченої процедури закупівлі, відлік строку на укладення договору починається на 6-й день після публікації акцепту, що фактично звужує строк для подання скарги з 14 до 5 днів, так як скарги щодо укладених договорів розглядаються лише в судовому порядку, окрім випадків, коли договори відповідно до цього Закону визнаються нікчемними.

Суб'єкт оскарження має бути зацікавлений у поданні скарги до органу оскарження відразу після отримання інформації, яка свідчить про порушення його прав чи законних інтересів. Бажано забезпечити повідомлення Замовника про початок, зокрема стосовно документації.

Обчислення періоду 14 днів починається з моменту, коли суб'єкт оскарження довідався про рішення, дію чи бездіяльність замовника, що спричинило скаргу, повинно тлумачитися як обчислення періоду часу від дня, коли суб'єкт оскарження довідався або коли суб'єкт оскарження повинен був довідатися про відповідне рішення, дію чи бездіяльність замовника.

З метою забезпечення реалізації права на оскарження, Закон встановлю заборону укладення договору до завершення строку на оскарження (14 днів).

Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Ще одним важливим моментом в практиці розгляду скарг Колегією при визначенні своєчасності подання скарги є те, що Колегія повинна оцінювати своєчасність кожної суттєвої причини, яка зазначаються в скарзі. Таким чином, навіть якщо деякі обґрунтування скарги є своєчасними, інші, котрі не були подані своєчасно, або були подані як додаткові вимоги, але подані несвоєчасно, повинні бути відхилені.


                                                        Початком процедури оскарження вважається:

а) при надсиланні скарги засобами поштового зв'язку – дата, зазначена на штемпелі відділення поштового зв'язку, через яке надіслана скарга;
б) при доставці скарги до органу оскарження наручно через вхідну скриньку для скарг, яка знаходиться в холі Комітету та загальнодоступна для скаржників – дата реєстрації скарги органом оскарження.

При цьому:
скарги, подані до органу оскарження до 12-00 год., – реєструються в цей же день;
скарги, подані до органу оскарження після 12-00 год., – реєструються на наступний робочий день.

                                                       Плата за подання скарги до органу оскарження.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.

Розмір плати за подання скарги до органу оскарження, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2010 № 773, становить:

5 тис. грн. – у разі оскарження процедури державної закупівлі товарів або послуг;
15 тис. грн. – у разі оскарження процедури державної закупівлі робіт.

Інформація щодо реквізитів рахунків, на які зараховується плата за подання скарги до органу оскарження міститься на веб-порталі Комітету у розділі "Оскарження процедур державних закупівель". Також інформацію щодо реквізитів рахунків, на які зараховується плата за подання скарги до органу оскарження можна отримати у регіональних відділення Державної казначейської служби за місцем реєстрації платника податків.


                                                                       Процедура розгляду скарги

1. Насамперед скарга, яка надійшла до органу оскарження, аналізується на предмет дотримання вимог статті 18 Закону щодо подання скарги до органу оскарження, а саме:

а) дотримання строків подання скарги (абзац 1 частини 4 статті 18 Закону);

У першу чергу, це стосується підтвердження Скаржником інформації щодо дати, коли йому стало відомо про порушення його прав та законних інтересів.

Таким підтвердженням може виступати копія листа, надісланого Замовником факсимільним зв'язком, з відповідним рішенням, яке оскаржує Скаржник, копія конверта зі штемпелем відділення поштового зв'язку тощо.

б) наявність підтвердження щодо внесення плати за подання скарги до органу оскарження.

Таким підтвердженням може бути лист Управління Державної казначейської служби України, Податкової інспекції України про зарахування коштів за відповідним платіжним дорученням до Державного бюджету України або відмітка кредитної установи, яка здійснювала оплату коштів на відповідному платіжному дорученні про зарахування коштів до Державного бюджету України.

2. У разі дотримання зазначених у п. 1 вимог, Колегія приймає рішення щодо прийняття скарги до розгляду, в якому зазначаються:

- вимоги суб'єкта оскарження;
- про призупинення Процедури закупівлі (у разі прийняття такого рішення);
- повідомлення про дату, час і місце розгляду скарги.
У разі зміни дати та часу розгляду скарги суб'єкт оскарження та замовник додатково повідомляються про нові дату та час розгляду скарги.

Строк розгляду скарги – 30 робочих днів з дня отримання скарги.

Рішення Колегії щодо прийняття скарги до розгляду оформляється у письмовій формі та не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття надсилається Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

Подання скарги не означає автоматичного призупинення процедури закупівель. Однак, у будь-якому випадку, згідно із Законом, під час процедури оскарження укладення договору про закупівлю забороняється. Закон дає право Колегії прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення Колегією рішення за скаргою, яке Колегія (у разі необхідності) може прийняти за власною ініціативою або за проханням суб'єкта оскарження.

Прийняття органом оскарження рішення про призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю, окрім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі, зокрема щодо внесення змін до документації конкурсних торгів.

Рішення про призупинення приймається, як правило, при прийнятті скарг на документацію конкурсних торгів. Це дозволяє, у разі виявлення порушень при її підготовці, не відміняти торги (що є неминучим у випадку розкриття поданих пропозицій конкурсних торгів), а внести необхідні зміни до тендерної документації, продовживши строк подання пропозицій конкурсних торгів, та, таким чином, фактично "врятувати" торги.

Під час призупинення процедури закупівлі редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно з Законом.


                                                                   Повернення скарги без розгляду

Скарга повертається без розгляду у випадках, коли:

- порушені строки подання скарги до органу оскарження, визначені абзацом першим частини 4 статті 18 Закону;
- суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення; 
- скарга не відповідає вимогам частини першої статті 18 Закону; 
- суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом п'ятим частини 4 статті 18 Закону; 
- замовник відповідно до Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Повідомлення про повернення скарги без розгляду у формі листа надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Відповідно до вимог Закону, для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у замовників, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.

Замовники, учасники, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали;

У разі, коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

Згідно з частиною 4 статті 18 Закону, орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.


                                                                            Відкликання скарги

У випадку, коли суб'єкт оскарження та відповідний замовник вирішують питання до прийняття рішення Колегією, або коли суб'єкт оскарження вирішує не продовжувати оскарження, він має право відкликати скаргу.

У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

Розгляд скарг на засіданні Колегії

У відповідності із Законом Колегія проводить засідання, на якому розглядаються скарги по суті. При цьому, як зазначалося вище, суб'єкт оскарження та замовник повідомляються про час та місце проведення розгляду скарги протягом трьох днів з моменту отримання скарги Колегією.

Суб'єкт оскарження та замовник мають право бути присутніми на засіданні Колегії при розгляді скарги та надавати пояснення по суті скарги.

Представники суб'єкта оскарження та замовника у разі, якщо вони виявили взяти участь у засіданні Колегії, мають прибути у місце розгляду скарги, зазначене у рішенні, не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку засідання Колегії, з метою надання можливості здійснити реєстрацію учасників засідання. При цьому, відповідні представники повинні мати при собі документ, що засвідчує їх особу, та документ, який надає їм відповідні повноваження на представлення інтересів тієї чи іншої сторони.

Колегія не затримує прийняття рішення стосовно скарги з огляду неспроможності тієї чи іншої сторони надати інформацію протягом визначеного Законом строку для надання такої інформації. Колегія може прийняти рішення до настання кінцевого строку розгляду скарги, базуючись на наявній інформації, повідомивши Скаржника та Замовника про день та час розгляду скарги.

Під час розгляду скарги на засіданні Колегії, оцінюється, перш за все, яким чином оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність замовника вплинули на права та законні інтереси Скаржника.

Інформацію щодо стану розгляду скарг суб'єкти оскарження можуть отримувати в телефонному режимі за номерами, розміщеними на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України.


                                                                               Рішення Колегії

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, яке оформлюється у письмовій формі і містить таку інформацію:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

у разі, коли скаргу не задоволено, – підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, – зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника;

Суб'єкт оскарження чи замовник мають право на оскарження рішення органу оскарження до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття.

Відповідно до пункту 3 Статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, тобто Окружним адміністративним судом міста Києва.

За результатами розгляду скарги орган оскарження має право у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.


                                                                   Розповсюдження рішень Колегії

Примірники рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, Державному казначейству України, Уповноваженому органу та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель. Рішення надсилаються сторонам поштою, а у разі необхідності - факсом або електронною поштою.

Окрім надсилання рішення сторонам, Колегія розміщує рішення на сайті Антимонопольного комітету України та забезпечує їх відправку на веб-портал Уповноваженого органу та до офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.Copyright © 2020 "SPACEO"